กิจกรรม 5 ส.

กิจกรรม 5 ส.
1 ก.ย. 2564 10

วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2564 นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมกันจัดห้องศูนย์เรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งาน