ฝ่ายบริหาร

นางอัมพร ฤชาอุดม
เจ้าพนังานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวโสภา สหุนาลุ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสิริรัตน์ ประกอบตระกูล
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายชุติพงศ์ วงคำจันทร์
พนักงานบริการ
นางกาญจนา แก้วพา
พนักงานบริการ
นางสาววันดี แก้วสุข
ปฏิบัติด้านคนครัว
นางศิริรัตน์ หงษ์สูงเนิน
ปฏิบัติด้านคนครัว

นายยุทธพร สุโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์