กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวพจนี สุทธิ
นักพัฒนาสังคม
นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล