กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

 
นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์
นักพะัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
 
 
 
นางสาวพจนี สุทธิ
นักพัฒนาสังคม
นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล