กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวกิ่ง ชาเรืองฤทธิ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

นางสาวพจนี สุทธิ

นักพัฒนาสังคม

นางสาววิไลพร ดังชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล