กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 
นางสิรินุช นพตลุง
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
นางภัทราภรณ์ พรมน้อย
พี่เลี้ยง
นางนิตยา ศรีโพนทัน
พี่เลี้ยง
นายวีระพล สุรินทร์
พี่เลี้ยง
นางสาวธัญญารัตน์ พริ้งเพราะ
พี่เลี้ยง
นางสาวรจนา วงคำจันทร์
เจ้าหน้าที่พยาบาล
นางสาวเฉลิมศรี ตั้งประโคน
พนักงานช่วยการพยาบาล
นางสาวไอยลดา สีหานาม
ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์
นายปฏิภาณ จรรยาธรรม
พี่เลี้ยง
นายกัมพล อุ่นเรือง
พี่เลี้ยง