ชุดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

ชุดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

 

          ชุดการเรียนการสอนการเตรียมความพร้อมประชากรเข้าสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยคู่มือการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัย และองค์ความรู้ต่างๆ ได้แก่ สุขภาพแบบองค์รวม การวางแผนทางการเงิน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในวัยสูงอายุ กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้ การใช้ชีวิตหลังเกษียณ และการเตรียมตัวรับความตาย ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสร้างความตระหนักรู้แก่บุคลากรทุกช่วงวัย ถึงความสำคัญของการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุอย่างมีคุณภาพ

 

คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรเข้าสู่วัยสูงอายุ
   
สุขภาพแบบองค์รวม
   
การวางแผนทางการเงิน
   
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยในวัยสูงอายุ
   
กฎหมายที่ผู้สูงอายุควรรู้
   
การใช้ชีวิตหลังเกษียณ
   
การเตรียมตัวรับความตาย