แผ่นพับ "กองทุนผู้สูงอายุ"

แผ่นพับ

 

          "กองทุนผู้สูงอายุ" จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

          วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม การสนับสนุนผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัตินี้