ประชุมคณะกรมการจังหวัด

ประชุมคณะกรมการจังหวัด
27 ม.ค. 2565 1,713

ศพส.บุรีรัมย์ นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ มอบหมายนางอัมพร ฤชาอุดม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมกราคม 2565 (ครั้งที่ 1/2565) ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์