กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธัญญารัตน์  พริ้งเพราะ

พี่เลี้ยง

นางสาววันเพ็ญ  คำบาง

พี่เลี้ยง

นางสาวปิยภัทร พาชูสุข

พี่เลี้ยง

นางสาวธิดารัตน์  พริ้งเพราะ

พี่เลี้ยง

นางสาวรจนา  วงคำจันทร์

เจ้าหน้าที่พยาบาล

นางสาวเฉลิมศรี  ตั้งประโคน

พนักงานช่วยการพยาบาล

นางสาวไอยลดา  สีหานาม

ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์

นายสราวุธ  โรจน์รัตนรัมย์

พี่เลี้ยง

     

         นางฉลวย จะเชนรัมย์

                พี่เลี้ยง