กลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

นางอารยา เพลินบุญ

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสังคมและสวัสดิกา

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธัญญารัตน์ พริ้งเพราะ

พี่เลี้ยง

นางสาววันเพ็ญ  คำบาง

พี่เลี้ยง

นางสาวปิยภัทร พาชูสุข

พี่เลี้ยง

นางสาวธิดารัตน์  พริ้งเพราะ

พี่เลี้ยง

นางวันดี แก้วสุข

พี่เลี้ยง

นางสาวเฉลิมศรี  ตั้งประโคน

พนักงานช่วยการพยาบาล

นายภานุพงศ์ แสนดี

พี่เลี้ยง

นายสราวุธ  โรจน์รัตนรัมย์

ปฏิบัติงานด้านพี่เลี้ยงและยานพาหนะ

นางสาวพิชญชา สายสนอง

ปฏิบัติงานช่วยนักสังคมสงเคราะห์

 

 

นางสาวแพรวนภา ลุนภา

ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม