ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางอัมพร ฤชาอุดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

นางสาวโสภา  สหุนาลุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชุติพงศ์ วงคำจันทร์

พนักงานบริการ

นางกาญจนา  แก้วพา

พนักงานบริการ

นางสาวสิริรัตน์  ประกอบตระกูล

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรวิสรา ขะบูณรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศิริรัตน์  หงส์สูงเนิน

ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร

นางฉลวย จะเชนรัมย์

ปฏิบัติงานด้านประกอบอาหาร

 

นายสมเจตน์  สินชัยยา

ปฏิบัติงานด้านคนสวน

 

นายยุทธพร สุโพธิ์

ปฏิบัติงานด้านยานพาหนะ

นายสุพันธ์ เบ็ญจะศิลป์

ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

นายชัยยุทธ มโนปรานีต

ปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัย

 

 

นายสมเจตน์  สินชัยยา

ปฏิบัติงานด้านคนสวน