ฝ่ายบริหาร

นางอัมพร ฤชาอุดม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

 

นางสาวโสภา  สหุนาลุ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชุติพงศ์ วงคำจันทร์

พนักงานบริการ

นางกาญจนา  แก้วพา

พนักงานบริการ

นางสาวสิริรัตน์  ประกอบตระกูล

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวรวิสรา ขะบูณรัมย์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวันดี  แก้วสุข

แม่ครัว

นางศิริรัตน์  หงส์สูงเนิน

แม่ครัว

 

นายสมเจตน์  สินชัยยา

ปฏิบัติงานด้านคนสวน