สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2554

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2554

 

          คณะกรรมการจัดทำได้พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์มาโดยตลอด โดยเฉพาะปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบและเนื้อหาใหม่ให้กระชับขึ้น