ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

       สืบเนื่องจากในปี พ.ศ.๒๕๓๗ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตระหนักว่าผู้สูงอายุในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ยังประสบปัญหาทุกข์ยากเดือดร้อนฐานะยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก คนเหล่านี้สมควรได้รับความดูแลช่วยเหลือให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงได้เสนอให้รัฐบาลดำเนินการจัดตั้ง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์ โดยดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ บนพื้นที่บริเวณ ที่สาธารณประโยชน์บ้านโกรกขี้หนู ต.ชุมเห็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ และแล้วเสร็จสมบูรณ์  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน ๓๗,๔๕๐,๐๐๐.-บาท (สามสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

       ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับผู้สูงอายุทั้งชายและหญิง เข้ารับการบริการเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๑๐๐ คน และเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๒   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ซึ่งขณะนั้นใช้ชื่อว่า “สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจากเดิม“สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบุรีรัมย์” เป็น “ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์”   ตามมติสำนักงาน ก.พ.เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ มีเป้าหมายรับผู้สูงอายุ จำนวน ๑0๐ คน