ผู้บริหาร

นางสิรินุช นพตลุง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์