ผู้บริหาร

นายประหยัด ต๊ะสุยะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์