สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2555

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2555

 

          รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีของประเทศไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) จะต้องทำขึ้นตาม พรบ.ผู้สูงอายุ เพื่อเสนอต่อ ครม.ตามมาตรา 9(10)

          คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการเรื่องนี้ตลอดมา

          การจัดทำรายงานนี้ ได้พยายามรายงานทุกแง่มุมของผู้สูงอายุไทยในรอบปี 2555 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเเอกชนในการให้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด เพื่อเป็นการรายงานในนามของ มส.ผส.

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง