สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2556

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2556

 

          รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ(กผส.) มีหน้าที่จัดทำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพื่อเสนอรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี

          คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีนับตั้งแต่ปี 2547 เรื่อยมา

          รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ได้เน้นประเด็นเรื่องหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุไทย เป็นเรื่องเด่นประจำปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง