สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2551

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2551

 

         ข้อมูลในรายงานฉบับนี้ น่าจะช่วยชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องจัดการทั้งในส่วนปัจเจก ในระดับชุมชน และที่สำคัญคือในระดับประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความสุขให้กับผู้สูงอายุ ที่สำคัญคือ การทำให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่เป็นภาระที่ต้องให้ใครมาดูแลเป็นพิเศษ