การต่อต้านการทารุณกรรมต่อสตรีสูงอายุ (Neglect, Abuse and Violence Against Older Women) (28 ก.พ. 57)

การต่อต้านการทารุณกรรมต่อสตรีสูงอายุ (Neglect, Abuse and Violence Against Older Women) (28 ก.พ. 57)