เพลง มาร์ชคลังปัญญา กทม.

เพลง มาร์ชคลังปัญญา กทม.

 

             เพลง มาร์ชคลังปัญญา กทม.   #จังหวะมาร์ช

                   ขับร้อง :   รัฐ สอนระเบียบ
                                 สุนี บัณฑิตวัฒนาวงศ์
                                 บุปผา เชิงกาญจน์
                                 ประสพ อักษรณรงค์
                   คำร้อง/ทำนอง :   ประสพ อักษรณรงค์