รับสมัคร ปฏิบัติงานคนสวน 1 ตำแหน่ง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้
13 พ.ย. 2563 2,141
รับสมัคร ปฏิบัติงานคนสวน 1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติทั่วไป
(๑)  มีสัญชาติไทย/เพศชาย
(๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
(๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
 
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
(1)  ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
(2)  มีความรู้ ในการดูแลการจัดสวน ภูมิทัศน์ภายในศูนย์ฯ และบริเวณโดยรอบ
(3)  มีความรู้เรื่องพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ในการใช้งาน
(4)  ตัดแต่งสวนหย่อม ต้นไม้หรือพันธ์ไม้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ
(5)  จัดเก็บและรักษาอุปกรณ์ในการทำสวนต่าง ๆ
(6)  มีความรู้ในเรื่องระบบไฟฟ้า - ประปา เบื้องต้น (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
(๗)  มีความอดทน รับผิดชอบ และมีความตรงต่อเวลา
(8)  สามารถปฏิบัติหน้าที่เวรยามได้ตามที่หน่วยงานกำหนด
 
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่าย  ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
(๒) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา อย่างละ ๒ ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร
(๕) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยน ชื่อ–นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง