สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552

สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ปี พ.ศ. 2552

 

          ข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยบางข้อมูลในชั่วระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านไปยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดังนั้นเค้าโครงของรายงานจึงเปลี่ยนแปลงไม่มาก